Nieuwe wet inburgering

Vanaf 1 januari 2022 is de nieuwe wet inburgering ingetreden. De regie op de uitvoering van het nieuwe inburgeringsstelsel ligt meer bij de gemeenten dan voorheen. De gemeenten is regievoerder voor de verschillende onderdelen die nieuwe inburgeraars moeten doorlopen zoals de brede intake, het PIP, de leerroute, het PVT, de MAP en het financieel ontzorgen. Base to Work ondersteunt gemeenten met verschillende diensten voor de nieuwe wet.

Nieuwe wet inburgering

Brede intake en PIP

De brede intake vormt samen met de landelijk te ontwikkelen leerbaarheidstoets de basis voor het PIP dat voor elke inburgeraar moet worden opgesteld. Door middel van de brede intake wordt een beeld gevormd van de startpositie en ontwikkelmogelijkheden van de inburgeraar op het gebied van inburgering en participatie. De coach van Base to Work voert coachgesprekken met de deelnemer en neemt daarnaast de leerbaarheidstoets af. Op basis hiervan wordt het PIP geschreven voor de gemeente. Dit kan met het document van de gemeente maar ook met het document van Base to Work.

Nieuwe wet inburgering

Het PVT

Iedere nieuwkomer moet het PVT volgen en ondertekenen wanneer zij hun inburgeringsplicht willen voldoen. Met de ondertekening verklaren inburgeraars dat zij kennis hebben genomen van de Nederlandse samenleving, de normen en waarden én dat zij deze respecteren. Door middel van een trainingsprogramma krijgen inburgeraars informatie over deze onderwerpen en maken zij verschillende oefeningen. Ook wordt er een activiteit georganiseerd binnen de gemeente zodat aan het einde van het traject het PVT succesvol kan worden ondertekend. Het PVT wordt in verschillende talen gegeven.

Nieuwe wet inburgering

De MAP

Tijdens het volgen van de MAP krijgen inburgeraars de kans kennis te maken met de regionale arbeidsmarkt. Door middel van een aantal trainingen maken zij kennis met de arbeidsmarkt en kunnen zij zich oriënteren op een baan. Onderwerpen die aan bod komen zijn beroepskansen, werkcultuur en netwerk opbouwen. Daarnaast gaan deelnemers aan de slag op een werkervaringsplaats om zo de theorie in de praktijk te kunnen ervaren. De MAP wordt in het Nederlands aangeboden waarbij het mogelijk is om gebruik te maken van een tolk.

Nieuwe wet inburgering

Maatschappelijke participatie Z-route

De zelfredzaamheidsroute (Z-Route) is een leerroute van de nieuwe Wet inburgering 2021. Het doel van deze leerroute is dat inburgeraars uiteindelijk zelfstandig deel kunnen nemen aan de Nederlandse samenleving. De Z-Route is bedoeld voor inburgeraars met een lage leerbaarheid en waarvan wordt verwacht dat zij veel moeite zullen hebben met het leren van de Nederlandse taal. De Z-Route bestaat uit een taalcomponent en participatiecomponent.

Voor de uitvoering van de participatie uren heeft Base to Work een traject ontwikkeld die een 4 fasen kent. Aan het einde van de deze fasen wordt de kandidaat middels een warme overdracht en advies overdragen aan de regievoerder. Gedurende het traject hanteert Base to Work de urenregistratie van de inburgeraar en heeft de jobcoach een actieve rol bij verzuim.

Neem contact op

Tiemen Aalbers
Operationeel manager

''Mensen verder helpen door ze in hun kracht te zetten, dat is wat mij drijft.''

Meer diensten

Share this page

Vul hieronder jouw gegevens in en het e-mailadres van de persoon waarmee je deze pagina wilt delen.