Privacy statement

Privacyverklaring Base to work B.V.

Base to Work B.V. (hierna Base to Work) hecht veel waarde aan jouw privacy. Daarom nemen wij de bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht bij verwerking van persoonsgegevens. Hieronder wordt toegelicht waarom Base to Work persoonsgegevens verwerkt. Alle gegevens die Base to Work heeft, worden vertrouwelijk behandeld en slechts doelmatig verwerkt. Bovendien worden gegevens niet langer bewaard dan wettelijk toegestaan en noodzakelijk.

Door deze privacyverklaring willen wij voor jou inzichtelijk maken wat wij doen met jouw persoonsgegevens die jij aan ons verstrekt. Overal waar in dit statement wordt gesproken over Base to Work, “wij” of “ons/onze”, wordt bedoeld Base to Work B.V., kantoorhoudende aan de Europa-Allee 6 te (8265 VB) Kampen.

Bezoek van onze websites

Onze website kan in principe worden bezocht zonder dat jouw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Wij maken echter wel gebruik van cookies en webstatistieken, waarbij bepaalde door Base to work niet identificeerbare informatie over de gebruiker van de website wordt verzameld. Dit doen we om te kijken hoe jij als bezoeker onze website gebruikt, zodat we onze website kunnen blijven verbeteren en gebruiksvriendelijk(er) kunnen. Welke cookies geplaatst worden en hoe dit werkt, kun je nalezen in onze cookieverklaring.

Wanneer worden persoonsgegevens verzameld?

Persoonsgegevens worden op diverse manieren door ons verzameld. Dit gebeurt onder andere door:

 1. aanmelding of inschrijving via onze website;
 2. aanmelding op een andere wijze bij ons.

Waarom en welke persoonsgegevens worden verzameld?

Het doel van Base to Work is meerledig. Enerzijds verzamelt Base to Work persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten op het gebied van het werk-fit maken en -houden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit betreft jobcoachings- en arbeidsre-integratie-activiteiten. Daarnaast worden gegevens verzameld voor het succesvol laten plaatsvinden van arbeidsbemiddeling. Om een correcte uitvoering te kunnen geven aan de doelen, hebben wij in diverse stadia persoonsgegevens van jou nodig. In alle gevallen verwerken wij alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor het bovengenoemde doel.

 1. Bij een eerste inschrijving dan wel het invullen van het contactformulier op onze website worden in beginsel verzameld:
 2. Naam;
 3. E-mailadres;
 4. Telefoonnummer.

Bij het achterlaten van de gegevens op onze website met als doel om in contact te komen, hebben wij niet meer nodig dan bovengenoemde gegevens. Wij adviseren dan ook uitdrukkelijk niet meer/andere dan de genoemde gegevens bij ons achter te laten, bijvoorbeeld in het berichtenveld. Na het eerste contactmoment zullen meerdere gegevens worden opgevraagd.

 1. Bij een reguliere inschrijving om uitvoering te geven aan onze doelen verzamelen wij onderstaande gegevens (voor zover nog niet bij ons bekend):
 2. NAW-gegevens;
 3. Telefoonnummer;
 4. E-mailadres;
 5. Geboortedatum;
 6. Geslacht;
 7. Werkervaring;
 8. Opleiding(en) en cursus(sen);
 9. Gewenste beroepen;
 10. Gegevens over beschikbaarheid;
 11. Kopie ID-bewijs op grond van de Waadi, die na uiterlijk vier weken wordt verwijderd, tenzij een arbeidsovereenkomst tot stand is gekomen;
 12. Gegevens omtrent uitkeringen vanuit het UWV, zoals WIA/WAO/WAJONG.

Het doel bij inschrijving is om onze dienstverlening op jouw wensen en kwaliteiten af te stemmen. Voor de uitvoering van onze dienstverlening zijn deze gegevens nodig, echter bij aanvang niet meer dan dit. Door inschrijving bij ons hebben wij met het oog op de te sluiten (arbeids- en/of coachings)overeenkomst deze gegevens nodig. Wij adviseren je dan ook uitdrukkelijk om slechts bovengenoemde gegevens aan ons te verstrekken.

 1. Als jij via ons aan het werk gaat, verzamelen wij verder nog een aantal (bijzondere en gevoelige) persoonsgegevens. Hiervan zijn er een aantal af te leiden van jouw identiteitsbewijs. Wij verzamelen jouw:
 2. Nationaliteit;
 3. ID-bewijs;
 4. Geboorteplaats;
 5. BSN;
 6. Bankrekeningnummer;
 7. Huwelijkse staat.

Als werkgever hebben wij bovengenoemde gegevens van jou nodig om aan onze verplichtingen te voldoen. Er bestaat voor ons een wettelijke grondslag om deze gegevens te verwerken. Bovenstaande gegevens blijven bovendien gedurende een bepaalde periode na afloop van jouw dienstverband bij ons in ons systeem verwerkt, vanwege de geldende wettelijke bewaartermijnen.

In bovengenoemde situaties verwerken wij in ieder geval jouw persoonsgegevens. Daarnaast kunnen jouw persoonsgegevens vanwege andere verwante doeleinden worden verwerkt, o.a. voor het bevorderen van jouw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid (o.a. opleidings- en scholingsdoeleinden), voor kwaliteitsdoeleinden (certificering) of voor subsidies aan te vragen dan wel om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op ons rusten etc.

Jouw persoonsgegevens worden in beginsel niet buiten Nederland verwerkt. Indien dit wel het geval is, heeft Base to Work de benodigde maatregelen genomen om zich te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Wat hebben wij niet nodig?

Wij hebben een aantal persoonsgegevens niet nodig om jou te bemiddelen naar arbeid. Wij raden het jou dan ook ten zeerste af om onderstaande (bijzondere) persoonsgegevens in het cv op te nemen:

 • Godsdienst of levensovertuiging
 • Ras of etnische afkomst
 • Strafrechtelijke gegevens
 • Politieke gezindheid
 • Gezondheid
 • Seksuele leven
 • Lidmaatschap van een vakvereniging vakbond of politieke partij
 • BSN en bankrekeningnummer

Welke gegevens verstrekken wij aan een opdrachtgever en/of derden?

Indien jij ons toestemming hebt gegeven om jou naar arbeid te bemiddelen, is het ons daardoor toegestaan om jouw persoonsgegevens te verstrekken aan potentiële opdrachtgevers. Daarbij worden slechts de noodzakelijke gegevens verstrekt, zodat (potentiële) opdrachtgevers in staat zijn om te beoordelen of zij jou willen uitnodigen voor een gesprek en jou geschikt vinden voor de functie die zij beschikbaar hebben.

Welke gegevens worden aan een potentiële opdrachtgever verstrekt?

 • Naam;
 • Woonplaats;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum of leeftijd (indien en voor zover van belang);
 • Opleiding(en) en cursus(sen) (indien en voor zover van belang voor de functie);
 • Werkervaring (indien en voor zover van belang voor de functie).

In het geval jij als door ons bent bemiddeld bij een opdrachtgever en jij via ons als werknemer bij die opdrachtgever gaat werken, maar geen Nederlandse nationaliteit dan wel geen nationaliteit van een EU/EER land bezit, zijn wij verplicht om een kopie van jouw geldige verblijfs- en/of tewerkstellingsvergunning en/of identiteitsbewijs aan de opdrachtgever te verstrekken.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden – anders dan hierboven – geschiedt alleen op basis van een wettelijke verplichting, dan wel ter uitvoering van een (nog te sluiten) overeenkomst of als er een gerechtvaardigd belang bestaat.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Wij bewaren jouw gegevens, zolang als dit noodzakelijk is. Hiervoor hanteren wij de toepasselijke, geldende, wettelijke bewaartermijnen.

 1. Vanaf het moment dat jij je inschrijft bij ons, geef je ons toestemming om voor jou aan de slag te gaan, zoals te bemiddelen naar arbeid. Wij bewaren jouw gegevens maximaal twee jaar vanaf het moment van inschrijving. Ten aanzien van de arbeidsbemiddeling geldt, dat op het moment dat jij aan ons mededeelt dat je niet langer bemiddeld wilt worden naar arbeid door ons, jouw gegevens vanaf dat moment direct uit ons systeem worden verwijderd.
 1. Indien jij trajecten via ons hebt gevolgd en er een jaar of langer geen contact meer is geweest tussen ons en jij evenmin via ons bemiddeld wordt naar arbeid, dan bewaren wij jouw gegevens niet langer, doch maximaal twee jaar, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat jouw gegevens langer te bewaren.
 1. Indien je werkzaam bent geweest voor ons, bewaren wij de meeste persoonsgegevens maximaal twee jaar ingaande vanaf einde dienstverband, tenzij er een wettelijke verplichting is om jouw persoonsgegevens langer te bewaren. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die zich bevinden in de loon- en salarisadministratie, de kopie van jouw identiteitsbewijs en de loonbelastingverklaring.

Welke gegevens van zakelijke relaties verwerken wij?

Wij verwerken persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen en/of (semi-overheids)instellingen, waarmee wij zaken doen met als hoofddoel het onderhouden of opbouwen van een zakelijke relatie en het sluiten en onderhouden van een overeenkomst.

De persoonsgegevens, die verwerkt worden, blijven beperkt tot de gegevens die noodzakelijk zijn, zoals naam, contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres) en functies. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden, waarvoor deze gegevens zijn verzameld, waarbij de geldende wet- en regelgeving in acht wordt genomen.

Beveiliging van gegevens

Wij hebben ons ingespannen de meest passende organisatorisch en technische maatregelen te nemen om de aanwezige persoonsgegevens te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking, diefstal of verlies. Werknemers van Base to work hebben slechts toegang tot de gegevens, waarover zij dienen te beschikken voor (de uitvoering van) hun werkzaamheden en/of om te voldoen aan de geldende wet- en/of regelgeving. Bovendien zijn en worden de werknemers van Base to work gehouden aan het geheimhoudingsbeding wat met hen is overeengekomen. Derden die als verwerker door Base to work zijn ingeschakeld zijn gehouden aan de afspraken – zoals omtrent beveiliging en geheimhouding – die met hen zijn overeengekomen.

Datalek

Ondanks de genomen en de blijvend te nemen maatregelen, kan het voorkomen dat anderen onrechtmatig aan uw persoonsgegevens komen voor oneigenlijke doeleinden. In deze situatie is er sprake van een datalek. Wij verzoeken je dringend om hiervan melding te doen via ons meldingsformulier dan wel via melding@basetowork.nl, zodat wij direct actie kunnen ondernemen. Bij een melding worden zo min mogelijk persoonsgegevens van jou gevraagd. De gegevens die wij verwerken, verwerken wij om de melding te verifiëren, te onderzoeken en eventueel de uitkomst aan jou te vermelden.

Welke rechten heb je als betrokkene?

Als betrokkene heb je recht op inzage, correctie, verwijdering (vergetelheid) en dataportabiliteit van de gegevens die je bij ons hebt aangeleverd en/of door ons verwerkt zijn. Indien je van een van jouw rechten gebruik maakt, zullen wij jou eerst identificeren.

De gegevens die wij hebben verwerkt kunt je te allen tijde opvragen bij ons. Hiervoor kun je het formulier invullen of jouw verzoek toesturen aan melding@basetowork.nl ter attentie van de Functionaris Gegevensbescherming (FG). Het verzoek wordt binnen vier weken na ontvangst van het verzoek beantwoord.

Je kunt ook het verzoek doen tot correctie, verwijdering (dan wel het afschermen) of overdracht van de gegevens die wij hebben. Dit verzoek kan eveneens gedaan worden door het het formulier in te vullen of jouw verzoek toe te sturen aan melding@basetowork.nl ter attentie van de FG. Binnen vier weken wordt het verzoek verwerkt, waarbij getracht wordt aan het verzoek te voldoen.

Derden

Wij schakelen derde partijen in om diensten te verrichten in verband met onder andere het beheer en de beveiliging van onze systemen. Mogelijk hebben deze partijen inzicht in de door ons verwerkte persoonsgegevens. De ingeschakelde partijen zijn uitsluitend geautoriseerd om deze gegevens te gebruiken in verband met de diensten die zij voor Base to Work verrichten.

Wijzigingen

Dit statement kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Het meest actuele privacy statement kan je vinden op www.basetowork.nl.

Vragen of opmerkingen

Heb je vragen, opmerkingen of klachten, neem dan contact met de Functionaris Gegevensbescherming of via info@basetowork.nl.

Share this page

Vul hieronder jouw gegevens in en het e-mailadres van de persoon waarmee je deze pagina wilt delen.