Veranderopgave Inburgering

Met de komst van de nieuwe Wet inburgering, die naar verwachting in 2022 in werking zal gaan, wordt er van gemeenten verwacht dat zij een brede intake uitvoeren en een daaropvolgend Plan Inburgering en Participatie (PIP) opstellen, waarin de leerroutes kenbaar gemaakt worden. In dit artikel leest u hoe Base to Work omgaat met de nieuwe Wet Inburgering.

Hierbij maken wij gebruik van het schema inburgeringsproces.

Veranderopgave Inburgering

Brede intake en PIP

Zodra de inburgeringsplichtige wordt toegewezen aan de gemeente kan de Brede intake beginnen. De Brede intake vormt samen met de leerbaarheidstoets de basis voor het Plan Inburgering & Participatie (PIP). Zowel de Brede Intake, de leerbaarheidstoets en het PIP zijn een verplicht onderdeel van de nieuwe Wet Inburgering. Het doel van het programma is tweeledig: 1) de startpositie bepalen en 2) inzicht geven in de ontwikkelmogelijkheden van een inburgeraar op het gebied van inburgering en participatie. Tijdens de Brede intake wordt er uitgebreid kennisgemaakt met de inburgeraar door middel van gesprekken en de leerbaarheidstoets. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere eerder gevolgd onderwijs en werkervaringen, persoonlijke omstandigheden, het taalniveau en de mate van zelfredzaamheid. Door middel van coach gesprekken wordt het PIP samengesteld wat de basis vormt het vervolg van de leerroute.

Veranderopgave Inburgering

Leerroutes

Vanuit de Brede intake en PIP wordt invulling gegeven aan de leerroute die de inburgeraar dient te volgen. Base to Work combineert de leerroutes met persoonlijke begeleiding en komt actief in beweging met de doelgroep.

B1 route
De B1 route is voor inburgeraars die taalniveau B1 kunnen halen. Het doel van deze route is dat de inburgeraar zelfstandig kan participeren in de Nederlandse maatschappij. De route bestaat uit een inburgeringscursus met taallessen en Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM). De taallessen zetten in op vier vaardigheden: lezen, luisteren, schrijven en spreken. Met een centraal examen van DUO wordt de kennis getoetst. De taallessen worden gecombineerd met participatie activiteiten.

Onderwijsroute
De onderwijsroute is voor jonge inburgeraard die gemotiveerd zijn een opleiding in het Nederlandse onderwijs te volgen. Concreet gaat het hierbij om inburgeraars tot 30 jaar die uiteindelijk kunnen instromen in het vervolgonderwijs op alle niveaus van MBO tot HBO en WO.

Z-route
De Z-route is voor inburgeraars met een lage leerbaarheid, die moeite hebben met het leren van een nieuwe taal en die in beperkte mate zelfredzaam zijn. Op basis van de Brede intake en leerbaarheidstoets wordt verwacht dat zij het taalniveau A2 niet binnen drie jaar kunnen halen. Doel van de Z-route is dan ook het zoveel mogelijk ondersteunen op een niveau dat past bij hun leervermogen. Uitstroom naar betaald werk blijft wenselijk, maar zelfredzaamheid is het belangrijkste doel.

Veranderopgave Inburgering

Participatieverklaringstraject (PVT)

Via het participatieverklaringstraject maakt de inburgeraar kennis met de Nederlandse kernwaarden vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie. Denk hierbij aan gelijke rechten voor mannen en vrouwen, het recht om jezelf te ontplooien door onderwijs, het mogen kiezen van je partner en het recht om je eigen mening te uiten. Het PVT integreren wij in ons participatietraject, waardoor de deelnemers de PVT duaal aan het participatietraject kunnen behalen. Wij voeren dat uit in de vorm van een excursie of activiteit waarin aandacht is voor minimaal één van de kernwaarden.

Veranderopgave Inburgering

Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP)

In het nieuwe stelsel krijgen gemeenten de verantwoordelijkheid om inburgeraars te begeleiden bij het oriënteren en participeren op de Nederlandse arbeidsmarkt. Tijdens dit participatietraject kunnen de deelnemers begeleiding krijgen van Base to Work om dit onderdeel uit te voeren. De oriëntatie is erop gericht om de competenties en arbeidskansen van de inburgeringsplichtige op de (lokale) arbeidsmarkt in beeld te brengen en vaardigheden te leren over hoe men een baan vindt.

Veranderopgave Inburgering

Financieel ontzorgen

Financieel ontzorgen (nieuw en alleen voor de doelgroep vergunninghouders) betekent dat het beheer van inkomsten en uitgaven geheel of gedeeltelijk uit handen wordt genomen. In deze nieuwe taak zijn gemeenten verplicht om allee bijstandsgerechtigde vergunninghouders 6 maanden te ontzorgen met als doel dat de inburgeraar het daarna zelf kan uitvoeren. Base to Work heeft een speciale E-learning ontwikkeld voor deze doelgroep en deze vertaald in meerdere talen. De E-learning behandeld veelvoorkomende onderwerpen die de doelgroep kan tegenkomen op financieel gebied. Meer informatie over deze module is te vinden bij onze dienst financieel zelfredzaam.

Neem contact op

Henri Ruitenberg
Operationeel directeur & jobcoach

"Mensen vertrouwen geven en hen laten zien dat ze meer kunnen dan dat ze denken: we zoeken naar het onbenut potentieel van mensen en leren hen dit potentieel herkennen, waardoor ze zich positief kunnen ontwikkelen. Dat drijft mij in mijn werk."

Meer diensten

Share this page

Vul hieronder jouw gegevens in en het e-mailadres van de persoon waarmee je deze pagina wilt delen.